bildtitel

bildtitel

Adresser:

Söderhamn Knowledge AB
Hemmansvägen 10
826 62 Norrala

Mail
info@soderhamnsfriskola.se

Facebook
Söderhamns Friskola och Fritids

Telefon
0270-177 70
0720-66 90 87

Använd vårt kontaktformulär för att göra en intresseanmälan.

Vår verksamhet i stora drag

Vi lär oss för framtiden inte bara här och nu. 

På Söderhamns Friskola bedriver vi verksamhet som erbjuder utbildning för barn från förskoleklass upp till åk 6 med utbildade pedagoger. Vi arbetar efter samma läroplan, kursplan och timplan som Skolverket arbetar fram. Fritids ligger i samma hus och vi arbetar mycket tillsammans.

Vi är måna om den enskilda individen, vi vill att barnet ska må bra. Välmående och prestation går hand i hand, tycker vi. För oss är det viktigt att varje dag bekräfta varje individ. Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö i form av små klasser (max 24 per klass) och vi har gemensamma trivselregler i respektive klass.

Varje morgon börjar vi med en promenad tillsammans för att få chansen att vakna till lite innan det är dags att ta itu med skolarbetet. Detta uppskattas av barnen och vi upplever att det ger bättre arbetsro under dagen. Det finns nya rön som säger att 15 min rask promenad varje dag förlänger livet och dessa rön har vi anammat. Vi vill göra barn medvetna om den egna hälsan därför arbetar vi med kroppen och hur vi ska sköta om den på ett bra sätt.

Vi bjuder också alla barn och lärare på frukt varje dag till förmiddagsläsningen.

Vi vill hjälpa barn att få information om det lokala föreningslivet för att locka till en aktiv fritid. Eftersom vi tycker om att vara ute och röra på oss och vill ta vara på vår härliga utemiljö även under lektionstid, så har vi gärna utelektioner och friluftsdagar emellanåt.

Engelska tycker vi att det är viktigt att komma igång med i tidig ålder eftersom barn är otroligt nyfikna och ganska ohämmade. Därför vill vi få in engelskan naturligt och spontant så att barnet vågar använda språket. Med goda kunskaper i engelska har man bättre förutsättningar i samhället.

Vi har 100mbps fiber internetanslutning på skolan/fritids.

Vi har mobilförbud för elever på både raster och lektioner för ett mer fokuserat lärande (eventuell mobil ska ligga i skolväskan under skoldagen).

Något vi strävar efter och som är önskvärt är ett gott samarbete med föräldrar för att uppnå bästa möjliga resultat med varje barn.

Skolhälsan levereras av Elevhälsoteamet i Bollnäs AB från läsåret 18/19.

Skollunchen äter eleverna på Wågbro Wärdshus som ligger bara några hundra meter från skolan, förskoleklassen äter på skolan (mat kommer även till dem från Wågbro Wärdshus).

Vi har gymnastiksal på området och gymnastik har alla barn hos oss.

Vi erbjuder läxläsning varje vecka för barn som har behov av det.

Vi har en sund ansvarsfull ekonomi där vi är helt lånefria och äger våra inventarier fullt ut. Vi har också investerat mycket på skolan senaste läsåren och har för avsikt att fortsätta göra det även kommande läsår i en lagom takt där vi har en god buffert för oförutsatta händelser.

För att få en tydlig bild av allt vi har att erbjuda hör av er och kom till oss på Vågbrocenter för ett besök.

Varmt välkommen till oss!

"Det finns ingen kunskap som inte är värdefull." Edmund Burke

Våra mål

Skolans övergripande mål:

» I samarbete med hemmen ska vi arbeta för att upprätthålla förtroendefulla relationer med elever och föräldrar och vara lyhörda för deras synpunkter. Det är viktigt att eleven känner trygghet, trivsel och stimulans i sin lärandemiljö.

» Samarbetsövningar i syfte att stärka elevens självkänsla, samt grupparbeten som främjar elevens sociala kompetens bör vara återkommande inslag i verksamheten. Eleven bör få förutsättningar för olika lärandemiljöer. Genom att utgå från elevens nivå finns möjlighet att uppnå goda kunskaper.

» Utbildningen ska gå hand i hand med samhällsutvecklingen, men vi får för den skull inte glömma vårt ursprung-kulturarv, för att vidareutvecklas. Vår historia berättar ju om varför samhället ser ut som det gör idag. Skolan ska med sitt engagemang utveckla eleverna till debattglada individer, som har styrkan att stå för sina åsikter.

» Under pedagogisk vägledning får eleven successivt lära sig ett större inflytande över sitt eget arbete och ett ökat ansvarstagande. Läraren ska synliggöra processen hur man lär sig och samtala om hur lärandet går till. Genom ett undersökande arbetssätt och problembaserat lärande ökas elevernas möjligheter att använda sina kunskaper för att göra egna iakttagelser och utvärderingar.

» De vuxna är barnets förebilder och trygghet som alltid ska finnas till hands, skolans pedagoger och föräldrar. Skolans arbete ska präglas av hög kvalitet, arbetsglädje, delaktighet och engagemang.

» Allt lärande ska ske med inriktning på kvalitet och enligt gällande läroplaner och kursplaner.

Vad är en friskola?

En Friskola är en skola som drivs med en annan huvudman än kommunen eller landstinget. Söderhamns Friskola och fritids huvudman är Söderhamn Knowledge AB som leds och ägs av styrelsen och den av styrelsen tillsatte rektorn. Vem som är rektor och vilka som sitter i styrelsen går att läsa på personalsidan.

Friskolor drivs av en huvudman som inte är offentlig, men accepterar offentliga bidrag i utbyte mot att följa den av riksdagen uppsatta läroplanen, med rätt att inom vissa ramar genomföra en egen profilering. Friskolor är inte detsamma som privatskolor. Skolan är ett alternativ till den kommunala skolan som vi vill ge till barn och föräldrar i Söderhamns kommun.

Styrelsen och den av styrelsen tillsatte rektorn på skolan tar alla beslut som barn och vårdnadshavare påverkas av. Söderhamns Friskola är kostnadsfri.